Apar

Definition:

  • (n.) Alt. of Apara

Compare apar with other words:

apair vs. apar

ajar vs. apar

apar vs. apart

alar vs. apar

afar vs. apar

apar vs. par

apar vs. spar

apar vs. aper